handhavingsverzoek wegens overlast in de gemeente Nijkerk tw voetbalkooi te Hoevelaken

Handhavingsverzoek wegens overlast in de gemeente Nijkerk t.w. voetbalkooi te Hoevelaken

College van burgemeester en wethouders gemeente Nijkerk

july 2017

Met dit schrijven ontvangt u een handhavingsverzoek.

Beschrijving situatie

De situatie waarin ik overlast ervaar, is als volgt

De voetbalkooi in Hoevelaken veroorzaakt veel overlast, zowel overdag als in de avonduren na 21.00 uur. Er zijn diverse meldingen gedaan middels de gemeentelijk website, betreffende wethouder en coördinator Meldpunt Jongeren op Straat, na overleg zijn er maatregelen getroffen die niet werken. De overlast blijft.

Beschrijving overlast

De overlast die ik ervaar, laat zich als volgt concreet omschrijven.

De overlast bestaat uit geluidsoverlast van de jongeren in en rond de voetbalkooi zowel tijdens de toegestane uren als na sluitingstijd hiervan zijn veel meldingen gemaakt tevens is er ongepast muzieklawaai, scooters, wordt er luid gevloekt en woorden geuit over ziektes en aandoeningen; er zijn hangjongeren die in het openbaar drugs en alcohol gebruiken. Gesprekken met bewoners zijn doorspekt met onwelvoeglijke beledigingen en fysieke dreiging. Meerdere malen zijn er voetballen en eieren tegen de ramen gegooid.

Gevolgen overlast

Door bovenstaande overlast ontstaan gevolgen die ik als volgt kan omschrijven.

Hoge mate van geluidsoverlast binnen de woning waardoor de kwaliteit van wonen nihil is, bewoners die slaapmiddelen gebruiken, oordopjes in hun huis dragen bij concentratieproblemen, nachtdiensten niet kunnen draaien omdat de geluidsnorm overdag te hoog is.

Overige

Voor het overige wil ik nog het volgende kwijt:

Met de betreffende wethouder en coördinator Meldpunt Jongeren op Straat is er overleg; de genomen maatregelen hebben sinds 2012 GEEN resultaten opgeleverd.

Vermoedelijk is sprake van overtredingen van wettelijke voorschriften. Ik verzoek u met de u ter beschikking staande bevoegdheden een einde te maken aan deze overlast. Door de coördinator Meldpunt Jongeren op Straat is ons verteld dat er slechts drie bewoners geluidsoverlast hebben, de uiting van klachten hebben we gecentraliseerd, deze brief wordt ondersteund door meer dan TIEN huishoudens. Tevens vermeld ik dat er al vier huishoudens verhuisd zijn door eerder genoemde overlast.

U bent wettelijk gehouden om binnen acht weken na ontvangst van dit schrijven een besluit te nemen op dit verzoek.

Met vriendelijke groet,

geluidhinder Wet geluidhinder Wgh van de gemeente Nijkerk

Geluidshinder : Wet geluidhinder Nijkerk

Industrielawaai

Rond een industrieterrein dient een geluidszone te worden vastgesteld waarbuiten de geluidsbelasting vanwege dat industrieterrein de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan. Voor (geplande) geluidgevoelige bestemmingen buiten de grens van het industrieterrein, maar die binnen de geluidszone liggen of komen te liggen, geldt in beginsel een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) op de uitwendige scheidingsconstructie. Voor geluidgevoelige terreinen geldt dit ter plaatse van de terreingrens. Een woning of andere geluidgevoelige bestemmingen, gelegen op een gezoneerd industrieterrein, hoeven op grond van de Wet geluidhinder niet te worden beschermd.

Geluidhinder Een geluidszone rond een industrieterrein omvat de 50 dB(A)-contour vanwege alle activiteiten van alle inrichtingen op het industrieterrein die onder de Wet milieubeheer vallen. De ligging van de geluidszone is een afweging tussen de geluidsruimte voor de bedrijven en de bescherming van de omliggende woningen (of andere geluidgevoelige bestemmingen).

Indien uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen de voorkeursgrenswaarde overschrijdt dient onderzoek te worden gedaan naar de mogelijkheden om de geluidsbelasting te reduceren. Dit kan door middel van bronmaatregelen of maatregelen in de overdracht (bijvoorbeeld afscherming). Indien blijkt dat deze maatregelen niet mogelijk en/of onvoldoende doeltreffend blijken te zijn kunnen burgemeester en wethouders afwijken van de voorkeursgrenswaarde en een hogere grenswaarde vaststellen.

In de Wgh is daarvoor een bovengrens opgenomen voor woningen, de maximaal toelaatbare geluidsbelasting (MTG). Indien de geluidsbelasting hoger is dan deze waarde, dan is het realiseren van woningen niet mogelijk. Als de geluidsbelasting ligt in de bandbreedte tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximaal toelaatbare geluidsbelasting – het aandachtsgebied – dan is het realiseren van geluidgevoelige bestemmingen aan restricties gebonden en onder voorwaarden mogelijk. De waarde in het aandachtsgebied wordt een ‘hogere waarde’ genoemd. De vaststelling van deze hogere waarde wordt middels een formele procedure vastgesteld door burgemeester en wethouders, conform Hoofdstuk VIIIa Wgh. Een vastgestelde hogere waarde kan slechts eenmaal middels een hogere grenswaarde procedure met maximaal 5 dB(A) worden verhoogd – artikel 55 Wgh.

Voor andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen kan eveneens een hogere waarde worden vastgesteld. De waarden van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting alsmede de maximaal toelaatbare geluidsbelasting (MTG) zijn in een algemene maatregel van bestuur vastgesteld – Besluit geluidhinder (Bgh) artikel 2.1 en 2.2. De definitie van andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen is opgenomen in artikel 1 Wgh en nader gespecificeerd in het artikel 1.2 Bgh.

https://voetbalkooi-hoevelaken.nl/voetbalkooi-hoevelaken.nl/wp-content/uploads/2017/08/evenemet.jpg

Zonebeheer versus zonebewaking

Onder zonebewaking is te verstaan het waken voor het overschrijden van geluidgrenswaarden. Zonebewaking staat in het teken van het ‘overlastmotief’. Zonebeheer daarentegen, is het omgaan met de beschikbare geluidsruimte. Dit bestemmingsplan richt zich derhalve ook op zonebeheer en derhalve niet op zonebewaking. Zonebeheer staat in het teken van het motief van een ‘goede ruimtelijke ordening’. Zonebewaking is krachtens de Wgh het exclusieve domein van de Wet milieubeheer (Wm). Dit volgt uit het feit dat de zonegrens ex artikel 40 Wgh is ingesteld om overlast in de vorm van geluid effectief tegen te gaan. Artikel 2.14 lid 1 sub c onder 2 Wabo (voorheen: artikel 8.8. lid 3 sub a. Wm) bepaalt dat de zonegrens in acht moet worden genomen.

De Wgh heeft uitsluitend zonebewaking tot doel en derhalve niet het zonebeheer. Dat blijkt uit het feit dat de Wgh voor de geluidsbelasting op het industrieterrein zelf geen normen bevat3 . De Wgh legt uitsluitend een relatie met de Wm als het gaat om zonebewaking. De milieuvergunning komt dan ook uitsluitend relevantie toe in het kader van de zonebewaking. De milieuvergunning reguleert de geluidsbelasting op de zonegrens. Binnen de zone, dus in het kader van het zonebeheer, komt aan de milieuvergunning geen relevantie toe.

De geluidsbelasting op het industrieterrein is een terrein waarover noch de Wgh, noch de Wm zich uitstrekken. Voor veel industrieterreinen, waaronder Bedrijventerrein 1, ontstaat daardoor een vacuüm aangezien de gemeentelijke praktijk zich doorgaans beperkt tot zonebewaking. Dit heeft tot gevolg dat op oneigenlijke wijze, namelijk via de milieuvergunning krachtens de Wm, ruimtelijke claims worden gelegd op de zone. Dat manifesteert zich in het feit dat een milieuaanvraag getoetst wordt aan de beperkingen die de bestaande vergunningen al op de zonegrens hebben gelegd. De ruimtelijke mogelijkheden binnen de zone van de één worden dus beperkt door milieurechten van de ander.

Zonebeheer via het bestemmingsplan

Het genoemde vacuüm kan uitsluitend via de Wet ruimtelijke ordening (Wro) worden opgevuld. De ruimtelijke ordening moet haar intrede doen op het gezoneerde industrieterrein, in die zin dat via het ruimtelijke instrumentarium een ordening tot stand wordt gebracht op het industrieterrein. Een geluidverkaveling, vertaald naar regels in een bestemmingsplan (geluidsemissie per kavel), is daartoe het geschikte middel (hierna wordt een dergelijk bestemmingsplan ‘geluidverkavelingsplan’ genoemd). Is eenmaal een bestemmingsplan vastgesteld voor het zonebeheer, dan bepaalt dat de mate waarin de geluidsruimte op het industrieterrein gebruikt mag worden. De oneigenlijke ruimtelijke claims die via de milieuvergunning op de zone (niet zijnde de zonegrens) zijn gelegd worden daarmee illusoir. Het in normatieve zin ‘braakliggende terrein’ van de zone is dan immers ingenomen door normering van de geluidgebruiksruimte in het bestemmingsplan.

Bedacht dient te worden, dat het geluidverkavelingsplan is ingegeven door ruimtelijke overwegingen. Het oogmerk van de regeling is immers een ‘goede ruimtelijke ordening’ van de geluidgebruiksruimte op het gezoneerde industrieterrein. Met het opnemen van geluidsnormen in het bestemmingsplan wordt aldus een optimale invulling van het bedrijventerrein beoogd. De betreffende normen hebben niet ten doel de kwaliteit van het milieu te beschermen. Daarmee zijn deze eisen niet aan te merken als een milieukwaliteitsnorm.

Facebookgoep Inwoners van Hoevelaken

 

Ad Meeuwsen heeft een link gedeeld.

http://bit.ly/2sqGgIS #voetbalkooi # nijkerk voetbal in de kooi met meer dan 70 dB in mijn huis ramen en deuren dicht 22 uur 50

voetbalkooi, hoevelaken, overkast, jeugd ,jongerenwerk,
VOETBALKOOI-HOEVELAKEN.NL
LeukMeer reacties weergeven

Opmerking plaatsen

Reacties
Niels Kleber Iets met een mug en een olifant
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden

10

5 juli om 22:56

Verwijderen

Ad Meeuwsen He keeltje ben jij er ook weer…
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden5 juli om 22:57

Bewerk

Niels Kleber Ik zou gewoon een luchtbuks kopen en schieten op de kinderen 
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden

5

5 juli om 22:58

Verwijderen

Ad Meeuwsen denk eerst eens na wellicht antwoord je dan zinnig
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden5 juli om 23:12

Bewerk

Annemijn Hogeman De oorsprong van de overlast ligt bij het plaatsen van de kooi, gepropt tussen twee gebouwen.
De rest is gevolg van..
Het is tijd dat de gemeente verantwoordelijkheid neemt en een passende plek aanbied voor de jongeren, centraal maar niet tussen twee gebouwen gepropt. Meer bekijken
GeweldigMeer reacties weergeven

Beantwoorden

2

5 juli om 23:16

Verwijderen

Rick van de Pol Buiten spelen. Plus 1!
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden

5

5 juli om 23:17

Verwijderen

Joris Heinhuis 5 reeten!
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden6 juli om 12:47

Verwijderen

Jeffrey Haman Beter dubbel glas erinzetten en goed isoleren. Beter voor het mileu en minder stook kosten.
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden

3

5 juli om 23:21

Verwijderen

Henk Kok Dat kan ik wel
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden

3

6 juli om 7:26

Verwijderen

Ad Meeuwsen mijn ex buurvrouw Jade Agenant:Ik kan echt kwaad worden van alle nonchalante cq grappige k*t reacties. Ik ben dus 1 van de buren van Ad die al verhuist is mede door dat kreng.
Naast die kooi wonen was verschrikkelijk. De HELE dag door herrie.
-kwart vMeer bekijken
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden

1

5 juli om 23:23

Bewerk

Lideke Wijnberg Lijkt mij bloedirritant idd…ben blij dat wij een rustige buurt hebben waar het savonds (niet altijd hoor) lekker stil is…maar overdag, tja..je weet dat je bij een school woont, dan heb je dus spelende kinderen, tso en bso…daar kan niks aan veranderd worden (hoewel, het taalgebruik wel natuurlijk)
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden

3

6 juli om 7:37

Verwijderen

Robbin van Leijenhorst https://voetbalkooi-hoevelaken.nl/voetbalkooi-hoevelaken.nl/ vind ik wel erg ver gaan

Situatie rond voetbalkooi dreigt te escaleren Treiterende…
VOETBALKOOI-HOEVELAKEN.NL
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden

2

5 juli om 23:34

Verwijderen

Joost Kok Ze kunnen beter gewoon genieten van heet leven Robbin van Leijenhorst
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden

1

6 juli om 12:54

Verwijderen

Fonny van Raaijen Moet zeggen…liep vanavond in de buurt van de voetbalkooi om 22.30 uur en die was vol met mensen. Echt heel veel lawaai, schreeuwen etc. Was er een feest gaande ofzo?  Toen kon ik wel begrijpen dat als je er naast woont, je bijna elke avond in het zoMeer bekijken
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden

11

5 juli om 23:51

Verwijderen

Wim Van de Veen Dit was het afscheidsfeest van alle kinderen van de Hoeve die de school gaan verlaten.
Dit is 1 x per jaar !!!!!!
Kids van de Hoeve zijn het probleem niet.
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden

11

6 juli om 8:51

Verwijderen

Fonny van Raaijen Wim Van de Veen je houdt van de uitroeptekens zie ik . Dan was dat dus het uitbundige geschreeuw, duidelijk. Het Hoeve-feest is één keer per jaar, moet zeker kunnen, maar de rotzooi en het lawaai is voor de omwonenden in de warmere maanden vaker dan die ene keer…helaas.
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden

5

6 juli om 10:56

Verwijderen

Ad Meeuwsen Bezoek van http://bit.ly/2sqGgIS periode 23.00 uur tot 24.00 uur transparant

foto van Ad Meeuwsen.
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden

1

6 juli om 0:03

Bewerk

Petra En Daniel Grevengoed Huijskes Kan er niet een hoog net omheen gezet worden, in plaats van de kooi. Net zo als de voetbalplaats bij Jabadabadoe
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden

4

6 juli om 8:11

Verwijderen

Ad Meeuwsen Dank voor de tip!
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden6 juli om 8:14

Bewerk

Martijn Leenen Als u nog een mooi webdesign nodig heeft, bericht me. Misschien krijgt u dan meer aandacht voor de zaak.
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden

7

6 juli om 8:53

Verwijderen

Rutger Voogt Misschien kunnen we de kooi verplaatsen naar een plek in hoevelaken waar geen huizen staan. Geen idee waar dat is staat ook al zo vol

foto van Rutger Voogt.
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden

4

6 juli om 8:54

Verwijderen

W Wilfrieda Van de Bor Een plek waar geen huizen staan is een minder veilige plek, een lokplaats voor drugs gebruik, voor kleinere kinderen onbereikbaar… Enz
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden

3

6 juli om 19:36

Verwijderen

Sam Timmerman Guddume Wilfrieda zo had ik t nog niet bekeken!
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden

2

Gisteren om 9:11

Verwijderen

Rutger Voogt Naast het hockey veld was een pracht locatie maar zo als in heel hoevelaken staan daar ook al huizen
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden

9

6 juli om 8:59

Verwijderen

Annemijn Hogeman Bij de voetbalvelden is het destijds aangeboden wat de gemeente zelf vertelt heeft. Echter is deze plek afgewezen en kozen ze ervoor het tussen twee gebouwen te proppen. Toen was er al weerstand, 1 was voor de kooi en de rest tegen.

Gemiste kans voor alle partijen dat ze de andere locatie niet gekozen hebben.

LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden

1

6 juli om 10:34

Verwijderen

Jeffrey Leyenhorst Rutger gewoon laten staan dat ding
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden

1

6 juli om 11:39

Verwijderen

Chris Van de Pol Het is tijd voor de Rijdende Rechter.
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden

7

6 juli om 10:16

Verwijderen

Marije de Vries Ik heb daar gewoond en weg gegaan daar vanwege de voetbalkooi
Het was altijd zo rustig zitten op het balkon
Echt Zo zonde!!Meer bekijken
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden

2

6 juli om 12:31

Verwijderen

Annemijn Hogeman Ik snap je helemaal. Wij verhuizen ook vanwege de kooi, niet vanwege de jeugd. De oorsprong ligt bij de misplaatste kooi, de rest is gevolg van.
De gemeente vergeet voor het gemak dat er al 4 huishoudens verhuist zijn, 5 huishoudens momenteel veel overMeer bekijken
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden

1

6 juli om 13:12

Verwijderen

Rutger Voogt Helemaal mee eens. Het probleem is de voetbal kooi niet de jongeren!!
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden

3

6 juli om 14:37

Verwijderen

Youri Methorst Meschien een idee om is naar te kijken om de voetbal kooi te verplaatsen naar de halfpijp Die plek was altijd al bedoeld voor jeugd en je hebt links en rechts gras over. Zo laat je het sportieven ook weer samen komen met de rest van de omgeving. Op de plek waar nu de voetbal kooi is gewoon weer gras zonder bankjes waardoor niet verleidelijk is om daar te zijn.

foto van Youri Methorst.
GeweldigMeer reacties weergeven

Beantwoorden

4

6 juli om 22:35

Verwijderen

Petra En Daniel Grevengoed Huijskes Waar moeten de kinderen van de hoeve school dan voetballen in de pauze?
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden

1

6 juli om 22:38

Verwijderen

Youri Methorst Ouwerwets paaltjes en op gras. Weer met een vieze broek de les in. Zoals veel verhalen gaat het niet om geluid overdag maar vooral geluiden die hinderlijk zijn in de avonduren. 2 paaltjes aan elke kant en je hebt je veld voor de kids
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden

5

6 juli om 22:41

Verwijderen

Ad Meeuwsen Briljant idee Youri, sport bij sport en het grasveld is daar open en ver genoeg weg van huizen dus geen echo geluiden en geen kans op het zorgen voor overlast dus veel meer lol ! Kom ik na negen uur desnoods kijken met een glimlach 
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden

8

6 juli om 22:40

Bewerk

Joost Kok Voetbalkooi staat prima daar
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden

4

Gisteren om 0:22

Verwijderen

Rene Vijfenzestig Denkt iemand wel eens aan de kinderen?
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden2 uur

Verwijderen

Rene Vijfenzestig Heel simpel.. Iets verhogen, stalen deur erin, en op gezette tijden openen.
Zo simpel is het.
Dat deden ze voor jou ook weet je nog ad.. Toen je jong was vroeger? En je ook tot vervelends toe voetbalde op dat pleintje? Meer bekijken
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden

3

1 uur

Verwijderen

Ad Meeuwsen het naast een school wonen kan overlast geven maar is dragelijk en voorspelbaar ook leuk trouwens. Tegenover de Hoeve wonen is geen straf, mijn kinderen hebben er een geweldige tijd gehad. Wij willen echter ‘s avonds ook weleens buiten zitten, als het Meer bekijken
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden

3

1 uur

Bewerk

Rene Vijfenzestig Snap ik best.. Maak dan aub gebruik van de nieuwe wet.. 1 juli ingegaan. Dat zou de oplossing moeten bieden.. Zoals ik al zei is vehogen en een slot de oplossing! Maak iedere maand een andere buur verantwoordelijk voor het sluiten en openen.. En klaar.. Zo los je het probleem met je medeburen en de gemeente EN….De jongeren op. !
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden

1
Rene Vijfenzestig Denkt iemand wel eens aan de kinderen?

Leuk

Beantwoorden2 uur

Verwijderen

Rene Vijfenzestig Heel simpel.. Iets verhogen, stalen deur erin, en op gezette tijden openen.
Zo simpel is het.
Dat deden ze voor jou ook weet je nog ad.. Toen je jong was vroeger? En je ook tot vervelends toe voetbalde op dat pleintje? Meer bekijken
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden

3

1 uur

Verwijderen

Ad Meeuwsen het naast een school wonen kan overlast geven maar is dragelijk en voorspelbaar ook leuk trouwens. Tegenover de Hoeve wonen is geen straf, mijn kinderen hebben er een geweldige tijd gehad. Wij willen echter ‘s avonds ook weleens buiten zitten, als het Meer bekijken
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden

3

1 uur

Bewerk

Rene Vijfenzestig Snap ik best.. Maak dan aub gebruik van de nieuwe wet.. 1 juli ingegaan. Dat zou de oplossing moeten bieden.. Zoals ik al zei is vehogen en een slot de oplossing! Maak iedere maand een andere buur verantwoordelijk voor het sluiten en openen.. En klaar.. Zo los je het probleem met je medeburen en de gemeente EN….De jongeren op. !

Beantwoorden

1

1 uur

Verwijderen

Ad Meeuwsen Waar kan ik me aanmelden als vrijwilliger?

Beantwoorden

2

1 uur

Bewerk

Rene Vijfenzestig Leg deze oplosing maar eens neer bij de wijkagent of de gemeente.. Ik denk dat er best meer gegadigden zijn..

Beantwoorden

1

1 uur

Verwijderen

Rene Vijfenzestig Oom agent weet dat hij bijvoorbeeld gesloten wordt om 2100 uur savonds… Als de jeugd dan problemen maakt kan hij daar meteen op inspringen/ reageren. Tijd is tijd en dicht is dicht.

Beantwoorden

1

1 uur

Verwijderen

Ad Meeuwsen eigenlijk is het simpel

Beantwoorden1 uur

Bewerk

Beantwoorden

1

1 uur

Rene Vijfenzestig Zullen we overigens ook eens een topicje doen over de HONDENSTRONT daar??die wordt ook leuk!zal ik em starten?
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden

3

1 uur

Verwijderen

Rene Vijfenzestig Bij deze..
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden1 uur

Verwijderen

Hera Lecluse Waarom moet er gehangen worden? En waarom is het “normaal” om je niet aan de regels te houden bij de voetbalkooi, maar wanneer het om hondenpoep gaat moet iedereen zich ineens wel aan de regels houden? Ik ben de draad kwijt
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden

4

1 uur

Verwijderen

Rene Vijfenzestig Waarom mag de jeugd niet hangen? En vooral van wie niet??en waarom hoeven honden bezitters zich niet aan de regels te houden…??? Ik ben je ff kwijt…
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden1 uur

Verwijderen

Hera Lecluse Dat had ik al verwacht
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden

1

1 uur

Verwijderen

Annemijn Hogeman Het ligt niet aan jeugd en omwonende. Als er 1 voor is en 59 tegen. En een kooi prop je dan toch tussen twee gebouwen ….dat is vragen om azijnzeikers en jeugd die gaat lopen kloten (om even in de Hoevelakense straattaal te praten).
Dat ligt toch echtMeer bekijken
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden

4

1 uur

Verwijderen

Rutger Voogt Als de gemeente dit nou leest dan heb je misschien nog wat aan al dit gezeur op facebook
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden

5

1 uur

Verwijderen

Rene Vijfenzestig Lijkt me sterk dat tussen alle leden hier niet iemand zit die bij de gemeente werkt!
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden

1

1 uur

Verwijderen

Rene Vijfenzestig Die hoor ik alleen niet…..
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden56 minuten

Verwijderen

Ad Meeuwsen Ben weleens bang dat de gemeente de kooi niet wil verplaatsen , ik vind dat overigens geen gezichtsverlies maar getuigen van gezond verstand

foto van Ad Meeuwsen.
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden

2

56 minuten

Bewerk

Rene Vijfenzestig Ad Meeuwsen kan hem niet dubbel liken anders had ik dat gedaan
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden

1

55 minuten

Verwijderen

Rene Vijfenzestig Kunnen we ajb terug naar de tijd VOOR de gemeente nijkerk?
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden

1

53 minuten

Verwijderen

Ad Meeuwsen Wel heeft de gemeente een “mooie meld overlast van de jeugd” pagina gemaakt, http://bit.ly/2sY1ugH Hier moet je wel steeds met nieuwe feiten komen, volgens hun zeggen, anders worden er geen tot weinig activiteiten gepleegd door hen. TER INFO ze zijn nu bij de meldingen 2012

Voetbalkooi Hoevelaken overlast jeugd gemeente Nijkerk
VOETBALKOOI-HOEVELAKEN.NL
LeukMeer reacties weergeven

BeantwoordenVoorbeeld verwijderen

1

27 minuten

Bewerk

Rene Vijfenzestig Juist! De gemeente is ook verplicht hier iets mee te doen binnen een bepaald termijn als je melding maakt.

Leuk

Beantwoorden

1

17 minuten

Rene Vijfenzestig Zodra een terrein is afgesloten door een hek of een slagboom is het niet meer openbaar toegankelijk. Op het moment dat men zich toch op dat moment op dat terrein begeeft is hij/zij strafbaar, en kan er dus opgetreden worden. Anders niet.

Leuk

Beantwoorden

1

12 minuten

Ad Meeuwsen Rutger Voogt hoop ook dat Mooiland dit leest want de huren liggen hier tussen de 660 en 830 EUR per maand …..incl vermakelijkheidsbelasting
LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden

3

59 minuten

Bewerk

Rene Vijfenzestig heeft geantwoord2 antwoorden58 minuten

Hoevelaken trendsetter? over-twintig-jaar-is-herrie-het-grootste-milieuprobleem

Mensen kunnen volgens de Gezondheidsraad en het RIVM ziek worden van herrie en daar zelfs aan overlijden. Geluidshinder veroorzaakt slaapgebrek en stress en kan op de lange termijn leiden tot hartklachten, verhoogde bloeddruk en depressies. Enkele honderden Nederlanders overlijden er jaarlijks aan.

“Als je lang wordt gehinderd door geluid, dagen of jaren achter elkaar, gaat je bloeddruk omhoog. Dat kan leiden tot hartziekten en een hartinfarct. Het is wetenschappelijk bewezen dat er mensen dood gaan door lawaai”, zegt Fred Woudenberg, geluidsexpert bij de Gezondheidsraad, in De Kennis van Nu. Hij pleit voor strengere wettelijke geluidsnormen.

De overheid neemt het probleem volgens Roelofsen niet serieus genoeg. Hij is bang dat de druk op de gezondheid alleen maar gaat toenemen. “Het wordt alleen maar ongezonder qua geluidshinder in Nederland.”

Voetbalkooi dicht wegens overlast

voetbalkooi dicht wegens overlast verkeerde locatie

De opsomming liegt er niet om: overlast door ‘brommergejank’, vernielingen, zwerfvuil en luidruchtige hangjongeren bij de voetbalkooi zijn een paar van de klachten. De familie constateert dat de gemeente niet optreedt.

‘pubers’ , een ‘lastige en hinderlijke club’.

eerste brief van bewoners 2011

Voetbalkooi Hoevelaken

Bewoners Boekweitveld , ondertekend door ACHT bewoners in 2011

Burgemeester en Wethouders

Nijkerk

L.S.

Vorig jaar heeft de gemeente Nijkerk in al haar wijsheid besloten, tegen de vele bezwaren van de bewoners in, tot het plaatsen van een voetbalkooi tussen Basisschool de Hoeve en de Boekweitveld te Hoevelaken.

Het plaatsen van zo’n kooi tussen twee gebouwen in lijdt tot zeer veel overlast. De gemeente heeft destijds voor een zogenaamde geluidsarme kooi gekozen.

Helaas geldt dit niet voor de gebruikers van de kooi. Wij worden dan ook de gehele dag overladen met geboer, gevloek, gescheld, afsteken van vuurwerk muziek en zeer luidruchtige jeugd. Bij dit schrijven is het vakantie tijd wat voor ons inhoudt dat de overlast al in de ochtend begint en meestal duurt tot na middernacht.

Diverse keren zijn we de discussie aangegaan met de gebruikers van de kooi. Helaas zitten daar lieden tussen die de situatie alleen maar op de spits willen drijven en te kennen geven dat ze geen gehoor willen geven aan onze klachten.

Tevens geven ze aan dat ze fysieke confrontatie niet uit de weg zullen gaan. Het dreigen met politie inzet en het daadwerkelijk inschakelen van de politie heeft niet tot enige verbetering in de situatie geleid. De politie geeft hierbij aan alleen op te kunnen treden als de feiten na 10 uur ‘s avonds plaatsvinden. Uiteraard gedragen de jongelui zich poeslief op het moment dat ze in gesprek zijn met de politie maar hervatten de overlast op het moment dat de politie niet meer aanwezig is.

voetbalkooi plan Hoevelaken

Wij, de bewoners voelen ons nu genoodzaakt tot het schrijven van deze brief om escalatie te voorkomen. Wij dringen er dan ook op aan dat de gemeente directe en concrete stappen gaat ondernemen om ervoor te zorgen dat het woongenot van de bewoners weer enigszins hersteld gaat worden.

Ons inziens kunnen de problemen alleen opgelost worden door het verplaatsen van de voetbalkooi naar een locatie zonder omwonenden. Tot die tijd willen we dat er bij de huidige locatie een bord geplaatst wordt met duidelijke regelgeving voor het gebruik van die kooi en dat de gemeente er op toe ziet dat die regels worden nageleefd.

Daarbij kan gedacht worden aan het verbod van nuttigen van alcohol, verbood van scooters, sluitingstijd van de kooi om 20.00 uur, samenscholingsverbod rondom de kooi na 20.00 en het verbod op het afspelen van muziek

melden overlast jongeren

gemeente Nijkerk

Overlast door jongeren

De gemeente Nijkerk heeft een ‘Meldpunt Jongeren op Straat’. Bij dit meldpunt kunt u melden wanneer u overlast heeft door jongeren.

Met het instellen van dit meldpunt coördineert de gemeente Nijkerk de afhandeling van klachten die betrekking hebben op overlast van (hang)jongeren. Samen met de politie, buurtbemiddeling en het jeugd- en jongerenwerk wil de gemeente er voor zorgen dat overlast niet plaatsvindt dan wel in een vroeg stadium voorkomen kan worden.

Bij een melding van overlast vindt er een integrale aanpak plaats. Veelal zal het gesprek met de jongeren worden aangegaan en kunt u, indien gewenst, actief meedenken bij het zoeken van een oplossing.

U kunt uw melding doen door het onderstaande formulier in te vullen, via het algemene telefoonnummer (14 033) of aan de balie van het stadhuis.

 

melden overlast jongeren

en of

direct bellen Politie 0900 88 44