handhavingsverzoek wegens overlast in de gemeente Nijkerk tw voetbalkooi te Hoevelaken

Handhavingsverzoek wegens overlast in de gemeente Nijkerk t.w. voetbalkooi te Hoevelaken

College van burgemeester en wethouders gemeente Nijkerk

july 2017

Met dit schrijven ontvangt u een handhavingsverzoek.

Beschrijving situatie

De situatie waarin ik overlast ervaar, is als volgt

De voetbalkooi in Hoevelaken veroorzaakt veel overlast, zowel overdag als in de avonduren na 21.00 uur. Er zijn diverse meldingen gedaan middels de gemeentelijk website, betreffende wethouder en coördinator Meldpunt Jongeren op Straat, na overleg zijn er maatregelen getroffen die niet werken. De overlast blijft.

Beschrijving overlast

De overlast die ik ervaar, laat zich als volgt concreet omschrijven.

De overlast bestaat uit geluidsoverlast van de jongeren in en rond de voetbalkooi zowel tijdens de toegestane uren als na sluitingstijd hiervan zijn veel meldingen gemaakt tevens is er ongepast muzieklawaai, scooters, wordt er luid gevloekt en woorden geuit over ziektes en aandoeningen; er zijn hangjongeren die in het openbaar drugs en alcohol gebruiken. Gesprekken met bewoners zijn doorspekt met onwelvoeglijke beledigingen en fysieke dreiging. Meerdere malen zijn er voetballen en eieren tegen de ramen gegooid.

Gevolgen overlast

Door bovenstaande overlast ontstaan gevolgen die ik als volgt kan omschrijven.

Hoge mate van geluidsoverlast binnen de woning waardoor de kwaliteit van wonen nihil is, bewoners die slaapmiddelen gebruiken, oordopjes in hun huis dragen bij concentratieproblemen, nachtdiensten niet kunnen draaien omdat de geluidsnorm overdag te hoog is.

Overige

Voor het overige wil ik nog het volgende kwijt:

Met de betreffende wethouder en coördinator Meldpunt Jongeren op Straat is er overleg; de genomen maatregelen hebben sinds 2012 GEEN resultaten opgeleverd.

Vermoedelijk is sprake van overtredingen van wettelijke voorschriften. Ik verzoek u met de u ter beschikking staande bevoegdheden een einde te maken aan deze overlast. Door de coördinator Meldpunt Jongeren op Straat is ons verteld dat er slechts drie bewoners geluidsoverlast hebben, de uiting van klachten hebben we gecentraliseerd, deze brief wordt ondersteund door meer dan TIEN huishoudens. Tevens vermeld ik dat er al vier huishoudens verhuisd zijn door eerder genoemde overlast.

U bent wettelijk gehouden om binnen acht weken na ontvangst van dit schrijven een besluit te nemen op dit verzoek.

Met vriendelijke groet,

geluidhinder Wet geluidhinder Wgh van de gemeente Nijkerk

Geluidshinder : Wet geluidhinder Nijkerk

Industrielawaai

Rond een industrieterrein dient een geluidszone te worden vastgesteld waarbuiten de geluidsbelasting vanwege dat industrieterrein de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan. Voor (geplande) geluidgevoelige bestemmingen buiten de grens van het industrieterrein, maar die binnen de geluidszone liggen of komen te liggen, geldt in beginsel een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) op de uitwendige scheidingsconstructie. Voor geluidgevoelige terreinen geldt dit ter plaatse van de terreingrens. Een woning of andere geluidgevoelige bestemmingen, gelegen op een gezoneerd industrieterrein, hoeven op grond van de Wet geluidhinder niet te worden beschermd.

Geluidhinder Een geluidszone rond een industrieterrein omvat de 50 dB(A)-contour vanwege alle activiteiten van alle inrichtingen op het industrieterrein die onder de Wet milieubeheer vallen. De ligging van de geluidszone is een afweging tussen de geluidsruimte voor de bedrijven en de bescherming van de omliggende woningen (of andere geluidgevoelige bestemmingen).

Indien uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen de voorkeursgrenswaarde overschrijdt dient onderzoek te worden gedaan naar de mogelijkheden om de geluidsbelasting te reduceren. Dit kan door middel van bronmaatregelen of maatregelen in de overdracht (bijvoorbeeld afscherming). Indien blijkt dat deze maatregelen niet mogelijk en/of onvoldoende doeltreffend blijken te zijn kunnen burgemeester en wethouders afwijken van de voorkeursgrenswaarde en een hogere grenswaarde vaststellen.

In de Wgh is daarvoor een bovengrens opgenomen voor woningen, de maximaal toelaatbare geluidsbelasting (MTG). Indien de geluidsbelasting hoger is dan deze waarde, dan is het realiseren van woningen niet mogelijk. Als de geluidsbelasting ligt in de bandbreedte tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximaal toelaatbare geluidsbelasting – het aandachtsgebied – dan is het realiseren van geluidgevoelige bestemmingen aan restricties gebonden en onder voorwaarden mogelijk. De waarde in het aandachtsgebied wordt een ‘hogere waarde’ genoemd. De vaststelling van deze hogere waarde wordt middels een formele procedure vastgesteld door burgemeester en wethouders, conform Hoofdstuk VIIIa Wgh. Een vastgestelde hogere waarde kan slechts eenmaal middels een hogere grenswaarde procedure met maximaal 5 dB(A) worden verhoogd – artikel 55 Wgh.

Voor andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen kan eveneens een hogere waarde worden vastgesteld. De waarden van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting alsmede de maximaal toelaatbare geluidsbelasting (MTG) zijn in een algemene maatregel van bestuur vastgesteld – Besluit geluidhinder (Bgh) artikel 2.1 en 2.2. De definitie van andere geluidgevoelige gebouwen en terreinen is opgenomen in artikel 1 Wgh en nader gespecificeerd in het artikel 1.2 Bgh.

https://voetbalkooi-hoevelaken.nl/voetbalkooi-hoevelaken.nl/wp-content/uploads/2017/08/evenemet.jpg

Zonebeheer versus zonebewaking

Onder zonebewaking is te verstaan het waken voor het overschrijden van geluidgrenswaarden. Zonebewaking staat in het teken van het ‘overlastmotief’. Zonebeheer daarentegen, is het omgaan met de beschikbare geluidsruimte. Dit bestemmingsplan richt zich derhalve ook op zonebeheer en derhalve niet op zonebewaking. Zonebeheer staat in het teken van het motief van een ‘goede ruimtelijke ordening’. Zonebewaking is krachtens de Wgh het exclusieve domein van de Wet milieubeheer (Wm). Dit volgt uit het feit dat de zonegrens ex artikel 40 Wgh is ingesteld om overlast in de vorm van geluid effectief tegen te gaan. Artikel 2.14 lid 1 sub c onder 2 Wabo (voorheen: artikel 8.8. lid 3 sub a. Wm) bepaalt dat de zonegrens in acht moet worden genomen.

De Wgh heeft uitsluitend zonebewaking tot doel en derhalve niet het zonebeheer. Dat blijkt uit het feit dat de Wgh voor de geluidsbelasting op het industrieterrein zelf geen normen bevat3 . De Wgh legt uitsluitend een relatie met de Wm als het gaat om zonebewaking. De milieuvergunning komt dan ook uitsluitend relevantie toe in het kader van de zonebewaking. De milieuvergunning reguleert de geluidsbelasting op de zonegrens. Binnen de zone, dus in het kader van het zonebeheer, komt aan de milieuvergunning geen relevantie toe.

De geluidsbelasting op het industrieterrein is een terrein waarover noch de Wgh, noch de Wm zich uitstrekken. Voor veel industrieterreinen, waaronder Bedrijventerrein 1, ontstaat daardoor een vacuüm aangezien de gemeentelijke praktijk zich doorgaans beperkt tot zonebewaking. Dit heeft tot gevolg dat op oneigenlijke wijze, namelijk via de milieuvergunning krachtens de Wm, ruimtelijke claims worden gelegd op de zone. Dat manifesteert zich in het feit dat een milieuaanvraag getoetst wordt aan de beperkingen die de bestaande vergunningen al op de zonegrens hebben gelegd. De ruimtelijke mogelijkheden binnen de zone van de één worden dus beperkt door milieurechten van de ander.

Zonebeheer via het bestemmingsplan

Het genoemde vacuüm kan uitsluitend via de Wet ruimtelijke ordening (Wro) worden opgevuld. De ruimtelijke ordening moet haar intrede doen op het gezoneerde industrieterrein, in die zin dat via het ruimtelijke instrumentarium een ordening tot stand wordt gebracht op het industrieterrein. Een geluidverkaveling, vertaald naar regels in een bestemmingsplan (geluidsemissie per kavel), is daartoe het geschikte middel (hierna wordt een dergelijk bestemmingsplan ‘geluidverkavelingsplan’ genoemd). Is eenmaal een bestemmingsplan vastgesteld voor het zonebeheer, dan bepaalt dat de mate waarin de geluidsruimte op het industrieterrein gebruikt mag worden. De oneigenlijke ruimtelijke claims die via de milieuvergunning op de zone (niet zijnde de zonegrens) zijn gelegd worden daarmee illusoir. Het in normatieve zin ‘braakliggende terrein’ van de zone is dan immers ingenomen door normering van de geluidgebruiksruimte in het bestemmingsplan.

Bedacht dient te worden, dat het geluidverkavelingsplan is ingegeven door ruimtelijke overwegingen. Het oogmerk van de regeling is immers een ‘goede ruimtelijke ordening’ van de geluidgebruiksruimte op het gezoneerde industrieterrein. Met het opnemen van geluidsnormen in het bestemmingsplan wordt aldus een optimale invulling van het bedrijventerrein beoogd. De betreffende normen hebben niet ten doel de kwaliteit van het milieu te beschermen. Daarmee zijn deze eisen niet aan te merken als een milieukwaliteitsnorm.

eerste brief van bewoners 2011

Voetbalkooi Hoevelaken

Bewoners Boekweitveld , ondertekend door ACHT bewoners in 2011

Burgemeester en Wethouders

Nijkerk

L.S.

Vorig jaar heeft de gemeente Nijkerk in al haar wijsheid besloten, tegen de vele bezwaren van de bewoners in, tot het plaatsen van een voetbalkooi tussen Basisschool de Hoeve en de Boekweitveld te Hoevelaken.

Het plaatsen van zo’n kooi tussen twee gebouwen in lijdt tot zeer veel overlast. De gemeente heeft destijds voor een zogenaamde geluidsarme kooi gekozen.

Helaas geldt dit niet voor de gebruikers van de kooi. Wij worden dan ook de gehele dag overladen met geboer, gevloek, gescheld, afsteken van vuurwerk muziek en zeer luidruchtige jeugd. Bij dit schrijven is het vakantie tijd wat voor ons inhoudt dat de overlast al in de ochtend begint en meestal duurt tot na middernacht.

Diverse keren zijn we de discussie aangegaan met de gebruikers van de kooi. Helaas zitten daar lieden tussen die de situatie alleen maar op de spits willen drijven en te kennen geven dat ze geen gehoor willen geven aan onze klachten.

Tevens geven ze aan dat ze fysieke confrontatie niet uit de weg zullen gaan. Het dreigen met politie inzet en het daadwerkelijk inschakelen van de politie heeft niet tot enige verbetering in de situatie geleid. De politie geeft hierbij aan alleen op te kunnen treden als de feiten na 10 uur ‘s avonds plaatsvinden. Uiteraard gedragen de jongelui zich poeslief op het moment dat ze in gesprek zijn met de politie maar hervatten de overlast op het moment dat de politie niet meer aanwezig is.

voetbalkooi plan Hoevelaken

Wij, de bewoners voelen ons nu genoodzaakt tot het schrijven van deze brief om escalatie te voorkomen. Wij dringen er dan ook op aan dat de gemeente directe en concrete stappen gaat ondernemen om ervoor te zorgen dat het woongenot van de bewoners weer enigszins hersteld gaat worden.

Ons inziens kunnen de problemen alleen opgelost worden door het verplaatsen van de voetbalkooi naar een locatie zonder omwonenden. Tot die tijd willen we dat er bij de huidige locatie een bord geplaatst wordt met duidelijke regelgeving voor het gebruik van die kooi en dat de gemeente er op toe ziet dat die regels worden nageleefd.

Daarbij kan gedacht worden aan het verbod van nuttigen van alcohol, verbood van scooters, sluitingstijd van de kooi om 20.00 uur, samenscholingsverbod rondom de kooi na 20.00 en het verbod op het afspelen van muziek

melden overlast jongeren

gemeente Nijkerk

Overlast door jongeren

De gemeente Nijkerk heeft een ‘Meldpunt Jongeren op Straat’. Bij dit meldpunt kunt u melden wanneer u overlast heeft door jongeren.

Met het instellen van dit meldpunt coördineert de gemeente Nijkerk de afhandeling van klachten die betrekking hebben op overlast van (hang)jongeren. Samen met de politie, buurtbemiddeling en het jeugd- en jongerenwerk wil de gemeente er voor zorgen dat overlast niet plaatsvindt dan wel in een vroeg stadium voorkomen kan worden.

Bij een melding van overlast vindt er een integrale aanpak plaats. Veelal zal het gesprek met de jongeren worden aangegaan en kunt u, indien gewenst, actief meedenken bij het zoeken van een oplossing.

U kunt uw melding doen door het onderstaande formulier in te vullen, via het algemene telefoonnummer (14 033) of aan de balie van het stadhuis.

 

melden overlast jongeren

en of

direct bellen Politie 0900 88 44

voetbalkooi-hoevelaken july 2017

Situatie rond voetbalkooi Hoevelaken dreigt te escaleren

Treiterende jeugd, schuimbekkende ouders, provocaties, eieren tegen het raam, belletje trekken midden in de nacht, politie, herrie, herrie, herrie …. en de gemeente die alleen slappe maatregelen treft. Dat is wat Ad Meeuwsen en de bewoners rondom de voetbalkooi in Hoevelaken dagelijks ervaren. Van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat.

 

Ad Meeuwsen fungeert als spreekbuis namens de omwonenden. “Even voor de duidelijkheid” zegt hij “we hebben niets tegen de jeugd. Wij vinden ook dat ze een plek moeten hebben om te kunnen voetballen en elkaar te ontmoeten. Wij zijn zelf ook kind geweest. Maar een voetbalkooi te midden van gebouwen was vanaf het begin een onzalig idee. Het geluid kan niet weg en veroorzaakt echo’s. Met als gevolg dat als er kinderen voetballen, het geluidsniveau de 70 decibellen overstijgt. Binnenshuis met gesloten ramen en deuren wel te verstaan!”

 

“Inmiddels hebben we gesprekken gehad met de gemeente, Jeugd- en Jongerenwerk, politie, basisschool De Hoeve, buurtbemiddeling, woningbouwcoöperatie, de jongeren zelf, de ouders van de jongelui …. het helpt allemaal niets. In januari is wethouder Nadya Aboyaakoub komen luisteren naar de geluidsoverlast. Toen vroor het dat het kraakte en zat de jeugd thuis bij de warme kachel. De gemeente heeft twee borden geplaatst met regels aangaande het gebruik van de voetbalkooi. Er mag geen muziek worden gedraaid en tussen 21.00 – 9.00 uur is de voetbalkooi verboden terrein volgens Artikel 461 Wetboek van Strafrecht. Dat de jeugd zich hier niets van aantrekt, moge duidelijk zijn. Als de politie handhavend optreedt, gedragen de jongelui zich voorbeeldig. Zodra de politie haar hielen heeft gelicht, gaan ze verder waar ze gebleven waren.”

 

“Van de gemeente en buurtbemiddeling kregen we het advies om met de jongeren op een vriendelijke manier in gesprek te gaan. We kregen zelfs een voorbeeld van hoe zo’n gesprek zou kunnen verlopen. Echt waar! Daarnaast kregen we het advies om de namen van raddraaiers te noteren. Moeten de bewoners op de stoel van de politie gaan zitten? De politie zelf zegt trouwens dat dit een zaak van de gemeente is.”

 

“Door de verslechterde verhoudingen tussen bewoners en de jeugd gaan de jongelui provoceren. Expres trappen tegen het hek van de voetbalkooi om maar zoveel mogelijk lawaai te maken. Expres ballen tegen de woningen schoppen. De bewoners van de seniorenwoningen op de begane grond durven niet meer in hun tuintje te zitten. Ze kijken niet meer raar op als ze een winkelwagentje in hun tuin vinden. Voor sommigen is de spanningscurve zo groot dat ze niet meer kunnen slapen zonder medicatie. Van de gemeente hebben we te horen gekregen dat we dan maar niet zo dicht bij de voetbalkooi hadden moeten gaan wonen. Pardon? Sommige mensen wonen hier al 27 jaar! En maar zeggen dat ze onze klachten serieus nemen.”

 

“De Hoeve en Jeugd- en Jongerenwerk constateren dat ‘er goed gebruik wordt gemaakt van de voetbalkooi’. Laatstgenoemde geeft wel toe dat de afstand van 3 à 4 meter tussen de kooi en de huizen gewoon te weinig is. De gemeente heeft gesuggereerd dat het geluid een kwestie van ‘beleving’ is. Wat de een normaal vindt, ervaart de ander als overlast. Ik kan je zeggen dat diverse bewoners op verschillende tijden het aantal decibellen hebben gemeten. Meten is weten, nietwaar? De geluidsgrenzen voor particuliere woningen worden keer op keer overschreden. Dit opent de weg naar juridische stappen. Ik hoop alleen maar dat de bewoners zich kunnen beheersen. Enkelen hebben al op de grens van een handgemeen gestaan. De hele ellende duurt nu al zeven jaar. De tijd van praten is voorbij.